Telias projektmodell ProMoTe

Många företag har en egen projektmodell, som de arbetar efter. Det gäller flera svenska företag, bl.a. Telia, som har modellen ProMoTe.

Att ha en etablerad projektmodell inom ett företag underlättar, framför allt när det rör sig om ett stort företag med verksamhet i flera länder. Med en projektmodell är det lättare att få med sig alla som behöver engageras i projektet, och fastställa deras ansvarsområden. En av de stora förtjänsterna är tydligheten: de flesta modeller delar upp ett projekt i flera tydligt definierade faser.

ProMoTe, den projektmodell som används av Telia, delar in ett projekt i fyra faser: initiering, etablering, genomförande och avslut. Det finns också tre roller i modellen: beställare, projektledare och projektdeltagare. Beställaren har till uppgift att verifiera att projektet har ett tydligt syfte, att det finns finansiering och att dess resultat blir konkret och användbart. Projektledaren ska sedan leda projektet mot det mål som har fastställts av beställaren, och har i detta hjälp av projektdeltagarna.

Fyra faser

Initieringen är den fas där uppgiften specificeras. En projektledare utses, och denna tilldelas resurser i form av personal, utrustning och/eller ekonomiska medel. Efter att projektspecifikationen har producerats ska den godkännas av den som beställt projektet. I specifikationen finns ofta kontrollpunkter angivna, vilket är aktiviteter som anses extra viktiga. När en sådan aktivitet har avslutats presenteras en rapport. Särskilt viktiga punkter i projektet kallas milstolpar.

I den andra fasen, etableringen, bestämmer projektledaren tillsammans med projektets styrgrupp hur man ska arbeta i projektet. Projektledaren planerar och organiserar de resurser som projektet har tilldelats, och preciserar deltagarnas arbetsuppgifter.

Under genomförandet anpassas metoderna som bestämdes under etableringen. Projektledarens uppgift är att se till att projektet flyter på, att resurserna utnyttjas effektivt och att alla deltagare får information om hur projektet utvecklas och arbetet fortlöper.

När projektet avslutas återgår resurserna till beställaren. Projektets resultat utvärderas, och en slutrapport författas. I rapporten sammanfattas erfarenheterna av projektet, med förslag på förbättringar till nästa gång ett liknande projekt ska genomföras.